Når sneen kommer...

Grundejerens opgaver

Som grundejer har du ansvaret for, at det er sikkert at færdes på fortovet langs din ejendom, samt at sikre adgangen på din ejendom for post- og avisbude, skraldemænd, hjemmehjælpere ect. Dine opgaver er forskellige alt efter, om din ejendom ligger ud til en offentlig eller en privat fællesvej/- sti. På fortov og stiarealer ud for ejendommen skal grundejeren:

• rydde for sne umiddelbart efter snefald.
• gruse, når det er glat.
• sørge for fri adgang for skraldemanden ved at rydde en 1 meter bred adgangsvej fra vejmidten ind til beholderen.

Læs mere i regulativet for husholdningsaffald på www.frederiksberg.dk

Ejendomme på offentlige veje/stier
Ligger din ejendom ud til offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne og til at gruse på de arealer, der er bestemt for gående. Det gælder normalt for fortove og stier. På veje, hvor fortovet ikke er adskilt fra kørebanen, skal grundejeren rydde et 1,5 m bredt areal mod vejen i hele ejendommens længde. Du skal så vidt muligt bruge grus, sand eller lignende til glatførebekæmpelse og undgå kemiske midler. Når du bruger salt, kan det skade planterne.

Ejendomme på private fællesveje/stier
Her gælder de samme regler som ved offentlige veje/stier. Samtidig har du også pligt til at rydde sne og gruse kørebanen. I de fleste tilfælde skal du kun rydde halvdelen af kørebanen, da grundejeren overfor har pligt til at sørge for sin kørebanehalvdel. Kørebanen skal ryddes for fastkørt sne og is, så renovationsbilen kan komme frem, og skraldemanden skal have fri adgang til beholderen – fra vejmidten og ind til beholderen. Uanset om du har adgang til den private fællesvej/ sti eller ej, så har du pligt til at overholde ovenstående.

Misligholdelse
Opfylder du ikke dine pligter som grundejer, kan kommunen lade arbejdet udføre for din regning. Du er ansvars- og erstatningspligtig, hvis nogen kommer til skade som følge af manglende vintervedligeholdelse.